Toezichthouder en fondsen experimenteren met nieuwe technologie in iForum

‘Versneld leren over de impact van digitalisering op de financiële sector door gezamenlijke dialoog en experimenten. Zo kunnen we toezicht beter, sneller en efficiënter maken, een win-win’, zo vat Lars van de Ven, innovation-officer bij De Nederlandsche Bank (DNB) de functie van het iForum samen.

‘DNB stapt uit de rol van formele toezichthouder en vraagt: wat vinden jullie ervan? Dat is heel waardevol’, zegt Lars van Gestel, manager Verslaglegging bij TKP Pensioen, uitvoerder van zo’n 25 pensioenfondsen. Met het iForum wil DNB gezamenlijke initiatieven realiseren op het snijvlak van innovatie en toezicht die meerwaarde opleveren voor zowel de instellingen die onder toezicht staan als voor DNB. Naast een structurele dialoog over de impact van technologische innovaties op de sector wil DNB dit realiseren door gezamenlijke pilots en experimenten. ‘Het iForum is de ontmoetingsplek om met elkaar van gedachten te wisselen over de impact van technologie op de sector en het toezicht’, zegt Van de Ven. ‘En door samen te experimenteren kunnen we versneld leren waar de kansen liggen en wat de risico’s zijn.’ Smart supervisor DNB wil in 2025 een smart supervisor zijn, aldus Van de Ven. ‘Dat betekent dat we optimaal datagedreven en met gebruik van de geavanceerde technologie onze rol van toezichthouder willen vervullen. We weten waar de grootste risico’s liggen en hebben tegelijkertijd oog voor de kansen die toepassing van nieuwe technologie kan bieden in de sector. Maar dat bereik je niet in isolement. Digitalisering en technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dat roept vergelijkbare uitdagingen op voor zowel de sector als DNB. Het idee is dat we samen - in plaats van ieder voor zich - sneller kunnen begrijpen hoe bijvoorbeeld een technologie als AI (artificial intelligence) verantwoord kan worden toegepast in de financiële sector. Maar ook hoe we met inzet van digitalisering frustraties en ergernissen in de interactie tussen DNB en onder toezicht gestelden kunnen vermijden en zo ook de indirecte toezichtlasten beperken.’ Formele toezichthouder Eind 2019 ging het iForum van start. Alle onder toezicht gestelde instellingen konden meedoen. Van Gestel was er van het begin af aan bij. ‘Ik vind het fijn om nu op een andere manier in gesprek te zijn met DNB’, zegt hij. ‘DNB was van oudsher de formele toezichthouder waar je een beetje bang voor was. Met dit initiatief verandert die relatie. Maar ik doe ook mee omdat initiatieven en ideeën uit het iForum mijn werk makkelijker kunnen maken. Bovendien vind ik het belangrijk dat we als pensioenfondsen kunnen bijdragen aan effectiever toezicht en een betere beheersing van het proces van rapporteren en toezicht. Er was natuurlijk altijd al overleg tussen DNB en de Pensioenfederatie, maar in het iForum is er nu ook informeel overleg tussen DNB en vertegenwoordigers van de pensioenfondsen.’ Spelregels ‘We hebben het iForum heel bewust gelanceerd als een idee, een beweging’, zegt Van de Ven. ‘Als je echt met elkaar wilt samenwerken, kan het niet zo zijn dat één partij van tevoren alles bedenkt. Dus deelnemers uit de sector hebben in workshops meegedacht over de spelregels van het iForum en de manier van samenwerken.’ Van Gestel: ‘DNB stapt uit de rol van formele toezichthouder, maar vraagt: wat vinden jullie?’ In het iForum treffen DNB en de pensioenfondsen en de -uitvoerders elkaar. Daarnaast is er een iPanel, een strategische stakeholdersgroep die met DNB meedenkt over de richting van het iForum. Aan het iPanel nemen verschillende sectoren deel, waaronder de pensioensector. De Pensioenfederatie en PGGM zijn deelnemers. In het iPanel worden de initiatieven en projecten van het iForum besproken.

‘Om een aanvraag te doen bij DNB was een beperkt aantal personen geautoriseerd. Dat stond met stip op 1 als frustratie in de gebruikerservaring.’

Lars van de Ven, innovation-officer bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Frustratie Het iForum heeft al tot verschillende concrete resultaten geleid. Om een aanvraag te doen bij DNB was per pensioenfonds of uitvoerder tot voor kort maar een beperkt aantal personen per organisatie geautoriseerd. ‘Dat stond met stip op 1 als frustratie in de gebruikerservaring’, zegt Van de Ven. Het leidt tot bewerkelijke processen. Mensen moeten informatie kopiëren, in Excelbestanden zetten en alles rondmailen in de organisatie. Vanuit de pensioensector was er een grote behoefte om dit anders te doen. ‘Naar aanleiding van interviews over de grootste pijnpunten hebben we als oplossing binnen enkele maanden een machtigingenfunctie beschikbaar gesteld voor de dienst aanvragen en meldingen, zodat meerdere personen op een efficiënte manier samen aan een aanvraag kunnen werken’, zegt Van de Ven. Mijn DNB ‘Ook werken we hard aan Mijn DNB, het portaal waar instellingen alle formele communicatie met DNB kunnen vinden’, zegt Van de Ven. Bij dit thema, Optimalisatie User Experience, is Van Gestel betrokken. ‘Een ander voorbeeld is het makkelijker maken van DLT, het digitale loket toezicht’, zegt Van Gestel. ‘Dat is met een relatief klein aantal aanpassingen gebruikersvriendelijker gemaakt.’ Ook is er gekeken naar het rapportageproces. ‘Inzet van technologie biedt kansen’, stelt Van de Ven. ‘Waarom zouden we niet de regels die wij gebruiken om rapportages te valideren open source publiceren, zodat instellingen zelf kunnen kijken of er fouten gemaakt zijn voordat ze een rapportage indienen? Dat verhoogt de kwaliteit bij de bron en het voorkomt tijdrovende herrapportages.’ Dit is een van de thema’s waar collega’s van Van Gestel bij betrokken zijn.

‘Fondsen moeten veel rapportages indienen. Nu bespreken we met DNB of we proportionaliteit kunnen toepassen. Zodat kleine fondsen niet onder hetzelfde regime vallen als bijvoorbeeld ABP en PFZW.’

Lars van Gestel, manager Verslaglegging bij TKP Pensioen

Kosten beperken Van Gestel denkt ook mee over het beperken van de indirecte kosten van toezicht. Hij wijst erop dat fondsen veel rapportages moeten indienen bij DNB, zoals elke maand de dekkingsgraad, elk kwartaal de FTK-staten, het herstelplan, de haalbaarheidstoets en de ABTN (actuariële en bedrijfstechnische nota). ‘Het is voor alle fondsen verplicht en in dezelfde vorm’, zegt Van Gestel. ‘Nu bespreken we met DNB of we proportionaliteit kunnen toepassen. Zodat kleine fondsen niet onder hetzelfde regime vallen als bijvoorbeeld ABP en PFZW, want de kosten om een dergelijke rapportage op te stellen zijn voor ieder pensioenfonds ongeveer even hoog, maar drukken natuurlijk veel zwaarder op een klein pensioenfonds.’ Voor het herstelplan bepleit hij eveneens proportionaliteit. ‘Ik snap dat een fonds met een heel slechte dekkingsgraad met adviseurs een herstelplan moet maken, maar is het nodig dat een fonds dat net onder de grens zit hetzelfde herstelplan moet maken?’ Rapportagelast ‘Het iForum is de plek om dit soort onderwerpen aan te kaarten, gericht op verbetering van de interactie met de sector. Het is de vooruitgeschoven post in het toezicht van DNB’, zegt Van de Ven. ‘We kijken naar de behoeften van de sector in het kader van inzet van digitalisering en onze ontwikkeling naar smart supervisor. We voeren met elkaar constructieve en waar nodig ook kritische gesprekken. Soms leidt dat tot veranderingen, soms moeten we uitleggen waarom we dingen niet anders kunnen doen.’ Hij vertelt dat een deel van de rapportagelast niet afkomstig is van DNB, maar voortvloeit uit Europa. ‘Tegelijkertijd bekijken we hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken. Doordat sinds 2020 ook EIOPA aparte rapportages vraagt, ontstaat er potentieel een dubbele uitvraag voor fondsen en dus ook potentieel dubbele lasten. Dit komt omdat de rapportages van EIOPA en DNB deels over vergelijkbare onderwerpen gaan, maar inhoudelijk en technisch toch sterk verschillend zijn. DNB heeft de bestaande uitvragen uitgebreid met de informatie die nodig is voor EIOPA en zorgt zelf dat EIOPA de benodigde informatie ontvangt. Op deze manier voorkomen we dubbele rapportagelasten voor de pensioensector.’

‘Als algoritmes ons helpen om sneller de juiste risico’s te identificeren, is er meer tijd voor de toezichthouder om het gesprek aan te gaan.’

Lars van de Ven, innovation-officer bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Intensief samenwerken Hoe ziet het toezicht eruit in 2025, als DNB smart supervisor is? ‘Ik denk dat we dan meer algoritmegedreven onze taken uitvoeren’, veronderstelt Van de Ven. ‘Als we de lopendebandprocessen kunnen automatiseren en algoritmes ons helpen om sneller de juiste risico’s te identificeren, is er meer tijd voor de toezichthouder om het gesprek aan te gaan met de instellingen die onder toezicht gesteld zijn. Ook zetten we onze unieke informatiepositie nog meer in om doorlopend benchmarkinformatie te publiceren waardoor instellingen zichzelf kunnen afzetten tegen hun peers en om zo de sector als geheel te versterken. Daar zijn we al mee gestart en dat willen we verder uitbouwen. Ik denk dat we in 2025 op meerdere fronten intensiever samenwerken, uiteraard met behoud van ons mandaat.’

‘Ik denk dat we een situatie bereiken waarin er een vorm van real time toezicht komt, dat we DNB beperkt kunnen laten meekijken in onze systemen.’

Lars van Gestel, manager Verslaglegging bij TKP Pensioen

Dialoog Hoe kijkt Van Gestel naar 2025? ‘Ik denk dat we een situatie bereiken waarin er een vorm van real time toezicht komt, dat we DNB beperkt kunnen laten meekijken in onze systemen. Daardoor zal de foutenkans kleiner worden en de doorlooptijd van bepaalde processen korter.’ Willen fondsen dat, een toezichthouder die nòg dichterbij komt? Van Gestel: ‘Misschien niet als je de DNB ziet als Big Brother die over je schouder meekijkt en direct bij elke fout een reprimande geeft. Maar wel als je denkt: het is de wettelijke taak van DNB om toezicht te houden én wij kunnen profiteren van de manier waarop DNB dat doet. Bijvoorbeeld door ons te helpen snel afwijkingen te signaleren met gebruikmaking van gegevens waarover we zelf niet beschikken. Dan zullen fondsen er welwillend tegenover staan.’ Van de Ven: ‘Realtime toezicht is niet iets wat we morgen zullen toepassen. Het vergt een stap voor stap verkenning in de praktijk van wat het kan betekenen voor de toezichthouder en voor de sector. Dat is precies wat we met het iForum willen bereiken: door de combinatie van dialoog en gezamenlijke experimenten op het gebied van digitalisering en innovatie zorgen voor een duidelijke meerwaarde voor zowel de instellingen als voor DNB.’

Thema’s van het iForum

  1. Optimalisatie user experience
  2. Beperking indirecte kosten toezicht DNB
  3. Datakwaliteit verbeteren rapportages
  4. Risicobeheersing verbeteren met data-analyse
  5. Verkenning realtime toezicht
  6. Beter inzicht in wet- en regelgeving
  7. Effectief beleid DNB over kansen en risico's AI
  8. Riskmanagement versterken bij instellingen

Meedoen?

Alle pensioenfondsen en –uitvoerders kunnen meedoen aan het iForum. Elk kwartaal starten er nieuwe projecten, soms met betrekking tot de pensioensector, soms breder. Twee keer per jaar is er een show and tell, waar DNB meer vertelt over de activiteiten van het iForum. Zie dnb.nl/iforum