INTERVIEW


‘Laten we voorkomen dat het te complex wordt’

‘Het is belangrijk dat we niet te hoge verwachtingen wekken’, waarschuwt Jos Heuvelman, bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Heuvelman vertelt hoe hij naar het nieuwe pensioencontract kijkt en welke kansen en risico’s hij ziet.

Wat is uw eerste indruk van de afspraken in het pensioenakkoord? ‘In Nederland hebben we een goed pensioenstelsel. Dat wil ik voorop stellen. Het aanvullend pensioen levert een forse bijdrage aan de oudedagsvoorziening. Dat moeten we niet vergeten. Maar er is onvrede over het stelsel, onder meer omdat de arbeidsmarkt enorm veranderd is sinds de invoering van het huidige stelsel. Mensen werken niet meer levenslang bij dezelfde werkgever. Ze switchen van loondienst naar een eigen bedrijf en terug. Jongeren leggen in feite te veel premie in. Als ouderen zouden ze daarvan profiteren, maar als je voor die tijd bent opgestapt uit loondienst, ben je dat te veel betaalde kwijt. De nieuwe afspraken sluiten beter aan bij de werkelijkheid van de huidige arbeidsmarkt. Bovendien is er een nauwere link tussen de prestaties van de economie en het pensioen dat je krijgt. Dat kan voor meer begrip en waardering zorgen.’ Is een premieregeling voor de deelnemers eenvoudiger? ‘Het is in elk geval eerlijker. In het verleden dachten we dat we de hoogte van een uitkering over 60 jaar konden garanderen. We hebben geleerd dat de maakbaarheid grenzen heeft. Een pensioentoezegging voor over een tiental jaren kun je al moeilijk hard maken. Maar een premietoezegging kun je gemakkelijk inlossen. In het nieuwe contract kunnen deelnemers van jaar tot jaar zien wat er met hun premie is gebeurd, hoe die is belegd en wat de impact van de financiële markten is op hun pensioenpotje. Voorop staat dat pensioenuitvoerders iets goeds doen met de premie, aan de deelnemer uitleggen wat ze doen en wat de consequenties daarvan zijn voor het pensioen van de deelnemers.’ Wat ziet u als aandachtspunten bij de uitwerking van het nieuwe pensioencontract? ‘Laten we voorkomen dat het te complex wordt. We gaan naar een premieregeling. Dat is op zich eenvoudiger, maar laten we niet zo veel toeters en bellen toevoegen dat het toch weer complex en ondoorzichtig wordt. Neem de solidariteitsregeling om pech- en gelukgeneraties te voorkomen. Daar valt best wat voor te zeggen. Maar het maakt het wel complexer. En het zorgt voor een minder sterke link tussen pensioen en rendement op beleggingen. Het taalgebruik rond het nieuwe contract is een ander aandachtspunt. Het wezen van het contract is veranderd. We hadden een toegezegd pensioen en we krijgen een toegezegde premie. Daar hoort een heel ander begrippenkader bij. Als we willen dat het nieuwe stelsel goed bij iedereen tussen de oren komt, moeten we het niet meer hebben over premiedekking, aanspraken, indexatie en dekkingsgraden. Ik merk in gesprekken met professionals dat ze soms nog terugvallen in de oude routine. Ook het feit dat er meer risico bij de deelnemers terechtkomt is een aandachtspunt van het nieuwe contract.’ Doelt u op de zorgplicht van de pensioenuitvoerders? ‘Als er meer risico bij de deelnemers terechtkomt, is het belangrijk dat de deelnemers die risico’s kunnen dragen. Ik kan me voorstellen dat mensen met hoge inkomens andere inkomstenbronnen hebben naast hun pensioen en daardoor meer risico’s kunnen dragen dan mensen met lage inkomens. Misschien moet een pensioenfonds met overwegend deelnemers met hoge inkomens andere keuzes bieden dan een fonds met deelnemers met lage inkomens. Ook is het belangrijk dat de risico’s goed uitgelegd worden. Daarvoor is de navigatiemetafoor ontwikkeld, zodat deelnemers zien dat de uitkomst kan mee- of tegenvallen. Keuzebegeleiding is ook een aandachtspunt. Naarmate de impact van een keuze groter is, is het van belang dat de deelnemer beter wordt begeleid. De afgelopen jaren waren er al keuzemogelijkheden, zoals de ingangsdatum van het pensioen en de uitruil tussen nabestaanden- en ouderdomspensioen. Daar komt zeer waarschijnlijk een lumpsumkeuze bij. De invloed van die keuzes op wat de deelnemer uiteindelijk aan pensioen ontvangt, is groot. Voor al die keuzes kun je een lans breken, maar bij elkaar opgeteld zorgen ze voor zo veel beïnvloeding van de uitkomst, dat de deelnemer het straks mogelijk als een black box ervaart.’

‘Door de nieuwe afspraken is er een nauwere link tussen de prestaties van de economie en het pensioen dat je krijgt. Dat kan voor meer begrip en waardering zorgen.’

Jos Heuvelman


‘We zijn voor open normen voor pensioencommunicatie, zodat pensioenaanbieders doelgroepgericht kunnen communiceren.’

‘Ik denk dat het nog wel even duurt voordat het tussen de oren zit dat we andere woorden moeten gebruiken.’

Jos Heuvelman

Wat ziet u als aandachtspunten bij de vormgeving van de transitie? ‘Laten we voorzichtig zijn en niet te hoge verwachtingen wekken, want uiteindelijk komt er geen extra pensioengeld bij. Ons pensioen moet nog steeds worden belegd en verdiend op de financiële markten. Daarnaast is belangrijk dat de deelnemer uitleg krijgt over de transitie. Hoe wordt wat ik nu heb, vertaald naar wat ik straks krijg? We hebben met de pensioenuitvoerders afgesproken dat er een communicatieplan komt. Dat toetsen wij aan de algemene normen voor pensioencommunicatie: is de communicatie evenwichtig, duidelijk en correct?’ In de wetgeving worden waarborgen uitgewerkt voor de uitlegbaarheid. Aan welke waarborgen denkt u? ‘De AFM wil dat de algemene vereisten van evenwichtig, duidelijk, correct en tijdig communiceren van toepassing blijven. De gedragswetenschappen bieden inzichten om effectiever te communiceren. Pas op voor informatieoverload, bijvoorbeeld. En pas informatie aan de doelgroep aan , dus niet one size fits all. We zijn voor open normen voor pensioencommunicatie, zodat pensioenaanbieders doelgroepgericht kunnen communiceren. Ze moeten in ieder geval jaarlijks laten zien wat er in iemands potje zit en ze moeten grote fluctuaties in opbouw en uitkering kunnen uitleggen. Naarmate meer variabelen daarbij een rol spelen, wordt dat lastiger.’ Straks speelt de dekkingsgraad geen rol meer. Is dat beter voor het vertrouwen? ‘Een dekkingsgraad die fors schommelt helpt niet voor het vertrouwen in het pensioenstelsel en al die berichtgeving erover al helemaal niet. Maar uiteindelijk draait het om verwachtingenmanagement. Minder leuke uitkomsten moet je niet wegpoetsen, maar uitleggen. Als je te veel verwachtingen wekt, bouw je teleurstelling in. Dat leidt tot aantasting van het vertrouwen. Ik heb het gevoel dat we het nieuwe stelsel opzadelen met te hoge verwachtingen. Dat iedereen erop vooruit gaat, wordt misschien niet letterlijk gezegd, maar dat is wel de sfeer. Dat vind ik gevaarlijk, want de hoogte van ons pensioen is straks sterk afhankelijk van de financiële markten.’ Nu doen we er alles aan om verlagen te vermijden. Straks is verlagen normaal. Hoe leg je dat uit? ‘Dat verlagen is een kwestie van verkeerd taalgebruik. Verlagen betekent dat je iets zou hebben, wat vervolgens van je wordt afgepakt. In het nieuwe pensioenstelsel moeten pensioenaanbieders duidelijk communiceren dat het om “verwacht pensioen” gaat. Dat verwachte pensioen kan mee- of tegenvallen, afhankelijk van beleggingen. Naarmate je ouder wordt, zal de marge van meevallers en tegenvallers kleiner worden. Maar iets wat tegenvalt is iets anders dan iets wat afgepakt wordt. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat het tussen de oren zit dat we andere woorden moeten gebruiken.’ Ook het nabestaandenpensioen gaat veranderen. Hoe moet dat eruit zien, vanuit het oogpunt van communicatie? ‘Standaardisering is belangrijk. Nu zijn er grote verschillen in regelingen voor nabestaandenpensioen en het maakt voor de deelnemers veel uit met welke variant ze te maken krijgen. De meeste mensen hebben geen benul van die verschillen, terwijl de consequenties groot kunnen zijn bij overlijden, onder omstandigheden die sowieso moeilijk zijn voor nabestaanden. Met name als je van baan verandert, moet je heel erg opletten. Ik kwam zelf twee jaar geleden van DNB naar de AFM. Ik ben hoogopgeleid, ik weet veel van financiën en ook van pensioen. Bij DNB heb ik lang pensioentoezicht gedaan. Maar ook ik moest kijken: wat gebeurt hier precies? Ik heb er een paar keer achteraan gebeld. Het is complexe materie. Voor het begrip en de communicatie zou standaardisering echt helpen. Wij zijn als toezichthouder ingeschakeld om daarop te letten, dus dat brengen wij voortdurend in.’